Bool

    bool anahtar sözcüğü .NET kütüphanesinde bulunan System.Boolean sınıfında tanımlıdır. Boolean değerlerini tutar ve değişkenlere atar. Değişkenlerrin alabilecekleri değerler "true" ve "false" değerleridir. Bunun dışında bool?" şeklindeki tanımlamalarında "null" değeri alabilir. Bool "true", "false" ve "null" değeri alabilir.
    Bool veri türünde "true" doğru, "false" yanlış olarak değerlendirilir. Bool olarak tanımlanan değişkenini varsayılan değeri "false", bool? olarak tanımlanan değişkenin varsayılan değeri "null"'dur.
    Bool veri türi olan "true" 1 olarak, "false" 0 olarak değerlendirilir. Convert.ToInt32(true) olarak dönüşüm sağlandığında geriye 1 döner. Convert.ToInt32(false) olarak dönüşüm sağlandığında geriye 0 olarak döner.
    Bool değişkeni program akışlarında ve döngüler çok önem taşır. Kontrol işlemlerinde aktif olarak kullanılır. 

Bool Değişkeni

    bool veri türü boolean türdeki verileri tutar. Bu veriler "true" ve "false" değerleridir. Literatür de "true" doğru(1), "false) Yanlış(0) olarak ifade edilir.

     C# linq ile bool örneğini görelim. bool olarak tanımlanan status değişkenine alabileceği değerlerden olan "true" değerini atadık ve ekrana yazdır. Örnek uygulama aşağıdaki gibidir.


Kod Çıktısı

False

Dene
Bool Değişkeninin IF ile Kullanımı

    Bool değişkeni "true" ve "false" değeri aldığı için if içerisinde kullanılabilir. If koşulunda bool değişken değeri "true" ise if bloğuna girer, eğer bool değişkeni değeri false ise if içerisine girmez.

    C# bool ile if örneğini görelim. value değikenine 10 değerini atadık ve if içerisinde value değişkeninin 10 rakamına == ifadesi ile eşit olup olmadığını sorguladık. Burada 10 == 10 ifadesi true olarak geriye döneceğinden kod çalışma zamanında if bloğuna girer. Örnek uygulama aşağıdaki gibidir.


Kod Çıktısı

Değer 10

Dene
Bool Değişkeninin Bölünebilme ile Belirlenmesi

    Bool değişkeni "true" yada "false" değeri alabilir. C# ta bölünebilme işlemi için kullanılan "%" ifadesi geriye "true" yada "false" değeri döner. Burada tam bölünebiliyorsa "true", bölünemiyorsa "false" değeri geriye döner.

    C# ile bölünebilme kuralını görelim. year değişkeninde şu anki yıl değerini aldık. ve bu yıl değerinin 2 ile tam bölünüp bölünemediğini kontrol etmek için "%" ifadesini kullanacağız. (year % 2 == 0) olarak tanımlanan kod bloğu year değişkeninde bulunan değerin kalanının sıfıra eşit olup olmadığını sorgular. Şuan için 2018 değerine sahip olan year değişkeni sıfır kalanlı bölünebildiği için kalanı sıfır olur ve yearStatus değişkenine true değerini atar. If metodunda ise yearStatus değeri true olduğundan if bloğuna girerek işlemlerine devam eder.


Kod Çıktısı

Yıl değeri çift sayı : 2018

Dene
Bool Değişkeninin Değerinin Değiştirilmesi

    Bool değişkenine atanan değerin başına "!" işareti geldiğinde, değişken değeri ters olarak değişir. Değişken değeri True ise False, False ise True olarak değişir.

    If vb. koşul ifadelerinden bool değeri tutan değişkenden önce !(ünlem) işareti kullanılması değişken değerini tersine döndürür. Bazı durumlarda gerekli olan bu işlem metotlarda sıkça kullanılır ve kod okunurluğu konusunda fayda sağlar.

    C# ile boolean değer tutan değişkenlerde !(ünlem) işaretini görelim. status değişkenine "false" değeri atanıp ekrana yazılması sağlandıktan sonra !(ünlem) işareti ile status değişkeni öncesinde !(ünlem) işareti kullanıldığında ekrana status değerinin "true" olarak yazıldığı görülür. Örnek uygulama aşağıdaki gibidir.


Kod Çıktısı

False True

Dene
Bool sizeof

    Bool sizeof ile bool tipinin geriye 1 olarak döner.


Kod Çıktısı

1 System.Boolean

Dene
Bool ToBoolean

    Bool değişken değerinin int' den bool tipine dönüştürülmesi için Convert.ToBoolean methodu kullanılır. 0 (Sıfır) değeri her zaman False olarak döner.  0 (Sıfır) dan farklı olan tüm değerler True olarak döner.


Kod Çıktısı

True False True False True False

Dene
Bool Array

    Bool türündeki veriler dizi içerisinde tutulabilir. Örnek uygulama aşağıdaki gibidir.


Kod Çıktısı

True True False True False

Dene
Bool Değişken Türleri

    Bool değişken türleri koşullara göre değerleri değişmektedir. Örnek tablo ve uygulama aşağıdaki gibidir.

Value1OperationValue2Result
true&&truetrue
true&&
falsefalse
false&&
truefalse
false&&
falsefalse


Kod Çıktısı

True False False False

Dene
Bool Sort

    Bool listesindeki verileri veri değerine göre listeler. İlk olarak false değerleri ve devamında da True değerlerini sıraya ekler. Örnek uygulama aşağıdaki gibidir.


Kod Çıktısı

List True False True False True Sort List False False True True True

Dene
Bool Parse

    Bool parse ile string olan değerin bool türüne dönüştürülmesi sağlanır. Örnek uygulama aşağıdaki gibidir.


Kod Çıktısı

True False False

Dene
Convert Bool To Int

    bool değerinin int türüne dönüştürülmesi sonucunda geriye 1 ve 0 değeri döner. True olan değer için 1, False olan değer için ise 0 olur. Örnek uygulama aşağıdaki gibidir. 


Kod Çıktısı

1 0 1

Dene