Bool

    .NET kütüphanesinde bulunan System.Boolean sınıfında tanımlıdır. Bool veri tipi yanlızca 2 değer alabilir. Bunlar "True" ve "False" değerleridir. Bool? şeklinde yapılan tanımlanamarda ise "null" değeri alabilirler.

Bool Değişkeninin Değerinin Değiştirilmesi

    Bool değişkenine atanan değerin başına "!" işareti geldiğinde, değişken değeri ters olarak değişir. Değişken değeri True ise False, False ise True olarak değişir.

    If vb. koşul ifadelerinden bool değeri tutan değişkenden önce !(ünlem) işareti kullanılması değişken değerini tersine döndürür. Bazı durumlarda gerekli olan bu işlem metotlarda sıkça kullanılır ve kod okunurluğu konusunda fayda sağlar.

    C# ile boolean değer tutan değişkenlerde !(ünlem) işaretini görelim. status değişkenine "false" değeri atanıp ekrana yazılması sağlandıktan sonra !(ünlem) işareti ile status değişkeni öncesinde !(ünlem) işareti kullanıldığında ekrana status değerinin "true" olarak yazıldığı görülür. Örnek uygulama aşağıdaki gibidir.


Kod Çıktısı

False True

Dene