From

Bir sorgu ifadesi from ile başlamalıdır. Sorgu ifadelerinin alt sorgularında da from yan tümcesi içerebilir. from yan tümcesi veri kaynağından sorgu yada alt sorgu çalıştırır. 

from deyimi kullanılabilmesi için veri kaynağının türü IEnumerable<T> yada IQuerable<T> gibi türetilmiş bir tür olmalıdır. 

From Kullanımı

from sorgu ifadesidir. alfabets dizisinde bulunan verilerin from sorgusu ile yeni bir list olarak newAlfabets nesnesine atanma örneği aşağıdaki gibidir.


Kod Çıktısı

Tipi: System.Linq a c d e

Dene