Long

    .NET kütüphanesinde bulunan System.Int64 sınıfından türer. 64 bit'tir. -9,223,372,036,854,775,808 ile 9,223,372,036,854,775,807 arasında negatif ve pozitif tam sayı değeri alabilir. Ondalıklı değer atanamaz. Long türünde tanımlanan veri tipindeki değişkenini değeri ( float, double, decimal) veri tiplerine dönüştürülebilinir.

Long Değişkeni Tanımlama


Kod Çıktısı

145887895

Dene
Long Değişken Özellikleri


Kod Çıktısı

-9223372036854775808 9223372036854775807 0 8 System.Int64

Dene
String Değerin Long Değerine Dönüştürülmesi


Kod Çıktısı

1234567891234567890

Dene
String Değerin Long Değer olarak Çıktısı


Kod Çıktısı

00000123456 123456 00000123456

Dene