Long

    .NET kütüphanesinde bulunan System.Int64 sınıfından türer. 64 bit'tir.-9,223,372,036,854,775,808 ile 9,223,372,036,854,775,807 arasında negatif ve pozitif tam sayı değeri alabilir.

Long Değişken Özellikleri


Kod Çıktısı

-9223372036854775808 9223372036854775807 0 8 System.Int64

Dene