Long

    .NET kütüphanesinde bulunan System.Int64 sınıfından türer. 64 bit'tir.-9,223,372,036,854,775,808 ile 9,223,372,036,854,775,807 arasında negatif ve pozitif tam sayı değeri alabilir.

String Değerin Long Değer olarak Çıktısı


Kod Çıktısı

00000123456 123456 00000123456

Dene