Long

    .NET kütüphanesinde bulunan System.Int64 sınıfından türer. 64 bit'tir.-9,223,372,036,854,775,808 ile 9,223,372,036,854,775,807 arasında negatif ve pozitif tam sayı değeri alabilir.

String Değerin Long Değerine Dönüştürülmesi


Kod Çıktısı

1234567891234567890

Dene