ULong

.NET kütüphanesinde bulunan System.UInt64 sınıfından türer. 64 bit'tir.  0 ile 18,446,744,073,709,551,615 arasında sadece pozitif tam sayı değerleri alabilirler.

ULong Değişken Özellikleri


Kod Çıktısı

System.UInt64 System.UInt64 0 18446744073709551615 0

Dene