UShort

    .NET kütüphanesinde bulunan System.UInt16 sınıfından türer. 16 bit'tir.  0 ile 65,535 arasında pozitif tam sayı değeri alırlar.

UShort Array Kullanımı


Kod Çıktısı

100 200 300